Hot News :

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

วันพฤหัสบดี, 29 ตุลาคม 2563 15:11

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2559 (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้อ 29(3) และข้อ 30(5) องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จึงประกาศผลการดำเนินง

านการจัดทำงบประมาณการใช้จ่ายและผลการดำเนินงาน รวมทั้งการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง วันท่ี 30 กันยายน 2562 เพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการตรวจสอบการบริหารจัดการขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ