Hot News :

นายสกล โสมะเกษตริน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 081-8775122

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 092-9942922

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์กำหนดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คูเมืองเกมส์” ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566

ประกาศ ประกาศ ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีกำหนดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด “คูเมืองเกมส์” ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ 2566 ระหว่างวันที่ 18 - 21 มกราคม 2567 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านโนนจิก ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ชนิดการแข่งขันกีฬาสากล มี 4 ชนิด 1. กีฬาฟุตบอลชาย...

[ 21-11-2566 ] Hits:34

เอกสารการประชุมเเละสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเเละสารเสพติดชนิดใหม่

ขอส่งเอกสารการประชุมเเละสื่อการบรรยายเพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับยาเสพติดเเละสารเสพติดชนิดใหม่

[ 09-11-2566 ] Hits:37

รับ (โอน) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีความประสงค์ที่จะรับ (โอน) พนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง จำนวน 3 อัตราได้แก่ 1. ตำแหน่ง วิศวกรโยธ ระดับปฏิบัติการ/ชำนาญการ สังกัดกองช่าง จำนวน 1 อัตรา 2.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ระดับปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 1 อัตรา 3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ระดับ ปฏิบัติงาน/ชำนาญงาน สังกัด กองกาณศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม...

[ 03-11-2566 ] Hits:33

ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินเเละหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเเละสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การยื่นบัญชีทรัพย์สินเเละหนี้สินต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก่ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นเเละสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองท้องถิ่น

[ 27-10-2566 ] Hits:53

ประชาสัมพันธ์โบราณวัตถุวัดบ้านโนนจิก

ประชาสัมพันธ์โบราณวัตถุวัดบ้านโนนจิก จำนวน 3 รายการ 1.หอธรรมาสน์ 2.เชิงเทียน(ฮาวไต้เทียน) 3.รางสรงน้ำพระ(ฮางฮด)

[ 25-10-2566 ] Hits:60

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 
 

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ