นายสกล โสมะเกษตริน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 081-8775122

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 092-9942922

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ททัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน"ทางรัฐ"

ประชาสัมพันธ์บริการตรวจสอบเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเเละเบี้ยความพิการบนระบบพอร์ททัลกลางเพื่อประชาชน (Citizen Portal) แอปพลิเคชัน"ทางรัฐ"

[ 08-01-2567 ] Hits:314

การดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law เเละส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูล Smart Law เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

การดำเนินโครงการประชาสัมพันธ์ช่องทางการร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านระบบฐานข้อมูล Smart Law เเละส่งเสริมการพัฒนาทักษะการใช้งานระบบฐานข้อมูล Smart Law เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์

[ 05-01-2567 ] Hits:213

ประชาสัมพันธ์ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอกหน่วยงานตอบ "แบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานรัฐ"

ประชาสัมพันธ์ประชาชน ผู้รับบริการ หรือผู้ที่มีส่วนได้ส่วยเสียภายนอกหน่วยงานตอบ แบบสอบถามการมีและใช้มาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงานรัฐ

[ 25-12-2566 ] Hits:306

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-010 สายทางบ้านค้อกระบือ หมู่ที่ 3 - บ้านหนองสองห้อง ตำบลธาตุ

ประชาสัมพันธ์การตรวจการจ้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น อบ.ถ.77-010 สายทางบ้านค้อกระบือ หมู่ที่ 3 - บ้านหนองสองห้อง ตำบลธาตุ

[ 13-12-2566 ] Hits:385

ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

ประชาสัมพันธ์วารสารสุขภาพจิตแห่งประเทศไทย ปีที่ 31 ฉบับที่ 3 เดือนกรกฎาคม-กันยายน 2566

[ 01-12-2566 ] Hits:470

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 
 

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ