สภาพทั่วไป

ที่ตั้ง

      องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ตั้งอยู่ หมู่ที่ 4 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตำบลคูเมือง ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอวารินชำราบ ระยะห่างประมาณ 12 กิโลเมตร เป็นถนนลาดยาง 5 กิโลเมตรแรกของกรมทางหลวง และ 7 กิโลเมตร หลังเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

พื้นที่

      องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีเนื้อที่ทั้งหมด 52.7 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 32,937.5 ไร่ มีอาณาเขตติดต่อกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใกล้เคียง ดังนี้

อาณาเขต

  • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลธาตุ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลสระสมิง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
  • ทิศตะวันตก ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลตำบลโนนผึ้ง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ลักษณะภูมิอากาศ

      ในเขตตำบลคูเมือง จัดอยู่ในลักษณะอากาศร้อน คือมีฝนตก สลับแล้ง และอากาศหนาว มีอุณหภูมิสูงเกือบตลอดปี และสภาพอากาศแห้งแล้งในฤดูร้อน มีปริมาณฝนตกอยู่ในระดับปานกลาง และสภาพอากาศจะไม่หนาวมากในช่วงฤดูหนาว

ลักษณะของดิน

      ลักษณะดินเป็นดินร่วน ดินเหนียว ดินทราย เหมาะแก่การทำนา ปลูกพืชไร่ ปลูกพืชสวน โดยพื้นที่เหมาะในการทำการเกษตรกรรม

ลักษณะของแหล่งน้ำ

      ในเขตตำบลคูเมือง มีแหล่งน้ำธรรมชาติ ลำคลอง ห้วย 2 แห่ง บึง หนอง 35 แห่ง และแหล่งน้ำที่สร้างขึ้น ฝาย 2 แห่ง

ประชากร

      ประชากรตามสถิติทะเบียนราษฎร ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562 มี 7,666 คน แยกเป็นชาย จำนวน 3,832 คน หญิง จำนวน 3,834 คน มีจำนวนหลังคาเรือน 2,379 หลังคาเรือน

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ชาย หญิง รวม ครัวเรือน
1 บ้านคูเมืองกลาง 185 228 413 160
2 บ้านหวาง 245 259 504 150
3 บ้านค้อกระบือ 333 352 685 181
4 บ้านคูเมืองตก 360 366 726 320
5 บ้านดอนผอุง 331 351 682 228
6 บ้านท่าหลวง 250 240 490 141
7 บ้านคูเมืองออก 452 442 894 328
8 บ้านโนนจิก 481 472 953 245
9 บ้านหนองหอ 449 400 849 229
10 บ้านศรีษะกระบือ 196 173 369 119
11 บ้านโนนเมืองน้อย 283 285 568 135
12 บ้านหวางออก 267 286 533 145

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ