ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณ 2566 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี จำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายเดิม 1,231 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรายใหม่ 82 คน รวมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพสูงอายุทั้งสิ้น 1,313 คน ลงวันที่ 30 กันยายนพ.ศ 2565
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง เรื่องบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการขององค์การบริหารงานส่วนตำบลคูเมือง ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 อำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานี จำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการรายเดิม 353 คน จำนวนผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการรายใหม่ 6 คน รวมผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยยังชีพคนพิการทั้งหมดมี 359 คน ลงวันที่ 29 ธันวาคมพ.ศ 2565

     องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองได้ดำเนินกิจกรรมออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์เพื่อสร้างความรักความสามัคีในองค์กร และเจ้าหน้าที่มีสุขภาพกายที่แข็งแรง

     เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ประจำปี 2566 ตามพระราชดำริ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กิจกรรมการผลิตปุ๋ยหมักอินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิต ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมพัฒนาตลาดสินค้าเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2566 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 21 กรกฏาคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพตำบลคูเมือง กิจกรรม การทำขนมปั้นขลิบและถั่วกรอบแก้ว ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12345678910ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 26

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ