Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง ในทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้รถเก็บขนขยะดังกล่าวได้เกิดการชำรุด จึงต้องนำเข้าซ่อมแซมจนถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2563 และจะสามารถออกเก็บขนขยะมูลฝอยได้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563  

          ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

     เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายคำ แก้ววงษา ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยวิสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายทัศนัย วราพรม นายกฯ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ และ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ใจสำราญ งานสำเร็จ" (Organisation Development : OD) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ และ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ตามโครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ และ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมฝึกอบรม การส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสำนึกที่ดี ด้านคุณธรรมจริยธรรม และความสุจริตโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ประจำปี 2563 ตามโครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจำปี 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     กิจกรรมประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประจำปี งบประมาณ 2563 "ไม่ยอม ไม่ทน ไม่เฉย ต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ" ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ