Hot News :

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ เรื่องปรับปรุงการกำหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงของรถแต่ละคันสำหรับรถยนต์ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง มีความประสงค์ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง 

ประชาสัมพันธ์ เรื่องกำหนดการใช้สิ้นเปลืองน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันสำหรับรถส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

ประชาสัมพันธ์เรื่องกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถยนต์แต่ละคันสำหรับรถส่วนกลาง ประจำงบปีประมาณ พ.ศ. 2564 เพิ่มเติม

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด "คูเมืองเกมส์"ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ซึ่งจัดในระหว่างวันที่ 24-27 ธันวาคม 2563 รายละเอียดการรับสมัครตามเอกสารแนบมาพร้อมนี้

            ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลได้มีการเก็บและขนขยะมูลฝอยในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง ในทุกวันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ซึ่งขณะนี้รถเก็บขนขยะดังกล่าวได้เกิดการชำรุด จึงต้องนำเข้าซ่อมแซมจนถึง วันที่ 25 ตุลาคม 2563 และจะสามารถออกเก็บขนขยะมูลฝอยได้ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563  

          ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านได้ประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความอนุเคราะห์จากท่านด้วยดี จึงขอขอบคุณล่วงหน้ามา ณ โอกาสนี้

     เมื่อวันที่ 14 ก.ย. 2563 สภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายคำ แก้ววงษา ประธานสภาฯ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง สมัยวิสามัญที่ 3/2563 ครั้งที่ 1 พิจารณาร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 โดยมี นายทัศนัย วราพรม นายกฯ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ พร้อมด้วยสมาชิกสภาฯ เข้าร่วมประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

     เมื่อวันที่ 8 ก.ย. 2563 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง โดย นายทัศนัย วราพรม นายกฯ และ ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย ปลัดฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานส่วนตำบล ร่วมกิจกรรมโครงการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร หลักสูตร การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "ใจสำราญ งานสำเร็จ" (Organisation Development : OD) ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

เริ่มต้นก่อนหน้า12ต่อไปสุดท้าย
หน้าที่ 1 จาก 2

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ