Hot News :
สำนักปลัด

นายศิวกร อุ่นชิม

หัวหน้าสำนักปลัด

 


 

พนักงานส่วนตำบล

นายเด่นชัย พรมสอน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ชำนาญการ

นางกาญจนา ดิษฐอั๊ง

นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ

นางธวัลรัตน์ คงนิล

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

นายทรงพล สุวรรณกาฬ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

นายจรูญศักดิ์ คงนิล

นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ

สิบเอกชารินทร์ อยู่เย็น

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

จ่าสิบเอกชัยยุทธ ตรีผลพันธ์

เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน

 


 

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาวเกวลี เทียนแก้ว

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวพิชญดา เดชรักษา

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

นายมนัส สัตยากูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

นางสาวอาธิรดา เกณฑ์การ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางนัตญาภรณ์ พรมสอน

คนงานทั่วไป (ช่วยงานสาธารณสุข)

นางสาวสุนันทา นามทอง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นายมงคล แก้วเห็ม

พนักงานขับรถขยะ

นายสุรชัย ตรีนุรัตน์

คนงานทั่วไป (ช่วยงานขับรถบรรทุกขยะ)

นายกุศล ภักดีบุตร

ภารโรง

นายชัชวาล สายมาศ

พนักงานขับรถยนต์

นายสุรชาติ ดวงโสภา

คนงานทั่วไป

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ