นายสกล โสมะเกษตริน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 081-8775122

ว่าที่ร้อยโท ธวัชชัย มาลัย

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
สายด่วน! 092-9942922

สำรวจความพึงพอใจ

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
 • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:
 1. ข่าวประชาสัมพันธ์
 2. ข่าวประกาศ
 3. แผนยุทธศาสตร์/รายงาน

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การดำเนินการกิจกรรมวันอาทิตย์เป็นวันครอบครัว

[ 01-05-2567 ] Hits:163

รองนายกรัฐมนตรี(นายภูมิธรรม เวชยชัย) ลงพื้นที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14

รองนายกรัฐมนตรี(นายภูมิธรรม เวชยชัย) ลงพื้นที่ในการกำกับและติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาคในพื้นที่เขตตรวจราชการที่ 14 (จังหวัดยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ และอุบลราขธานี) ในวันที่ 15-16 มีนาคม 2567 ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี และมีกำหนดรับฟังการบรรยายสรุปโครงการและลงพื้นที่เพื่อสำรวจความเหมาะสมโครงการขุดลอกลำห้วยสาธารณประโยชน์ “ห้วยตองแวด” ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ 16 มีนาคม 2567

[ 20-03-2567 ] Hits:348

กิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1

     เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10.30 น. องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง จัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจในการดำเนินงานธนาคารขยะ ให้คณะกรรมการบริหารธนาคารขยะ และคณะกรรมการธนาคารขยะ ร่วมกิจกรรม MOI Waste Bank Week - มหาดไทยปักธงประกาศความสำเร็จ 1 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 1 ธนาคารขยะ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 12-03-2567 ] Hits:312

โครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองการดำเนินคดีทางปกครอง กรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง และประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

     เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้ดำเนินการจัดโครงการส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม หลักสูตร ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองการดำเนินคดีทางปกครอง กรณีศึกษาแนวคำพิพากษาศาลปกครอง และประมวลจริยธรรมของเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมี นายณัฐธนนท์ บัวทอง ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการคดีปกครอง สำนักงานศาลปกครองอุบลราชธานี เป็นวิทยากรให้ความรู้ ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

[ 29-02-2567 ] Hits:403

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

การรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในการขอกู้เงินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

[ 09-02-2567 ] Hits:405

 1. ราคากลาง
 2. จัดซื้อจัดจ้าง
 3. การเงินการคลัง
 1. ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
 2. ศูนย์บริการร่วม
 
 

การปฏิสัมพันธ์

Map

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ