ประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานบริการ ประจำปี พ.ศ.2564

วันพุธ, 15 ธันวาคม 2564 11:28
อาศัยอำนาจตาม มาตรา 37 และมาตรา 38 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่กำหนดให้ส่วนราชการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่ละงานและประกาศให้ประชาชนทราบเป็นการทั่วไป เพื่อให้การบริการประชาชนเกิดความสะดวกรวดเร็ว องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองจึงประกาศการกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จ ของงานบริการ ประจำปี พ.ศ.2564 รายละเอียดปรากฏตามบัญชีแนยท้าย

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ