Hot News :

ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้าง เรื่องเปลี่ยนแปลงวัน เวลา และสถานที่เลือกสรร

วันจันทร์, 21 สิงหาคม 2566 14:03
อาศัยอำนาจตามความในหมวด 4 ข้อ 18 และข้อ 19 แห่งประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง ลงวันที่ 30 มิถุนายน 2547 รวมทั้งแก้ไขเพิ่มเติมถึงปัจจุบัน เนื่่องจาก คณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างติดราชการสำคัญ จึงขอเปลี่ยนแปลง วันเวลาสถานที่เลือกสรรพนักงานจ้าง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

Map

Poll

ความพึงพอใจของท่าน ต่อการให้บริการของ องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อยู่ในระดับใด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ