Hot News :
กองคลัง

นางสาวศุภนันท์ วรรณจงคำ

ผู้อำนวยการกองคลัง

พนักงานส่วนตำบล

นางเยาวลักษณ์ กุลวงษ์

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายวันชัย พยัคฆ์

นักวิชาการพัสดุชำนาญการ

นางสาววรนิษฐา ชนะกุล

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาววิไลลักษณ์ ภาพสิงห์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นางสาวสุนันทา นามทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางสาวกัณฑพัชร เอกศิริ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาววาริณี ทยาธรรม

คนงานทั่วไป (ช่วยงานธุรการ)

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ