Hot News :
กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางอุไร ชาญจิตร

ผู้อำนวยการกองการศึกษา

พนักงานส่วนตำบล

- ว่าง -

นักวิชาการศึกษา
(ชำนาญการ/ปฏิบัติการ)

นางสาวธัญญรัตน์ เลขะวณิชย์

นักสันทนาการชำนาญการ

นางสาววรรณภา นาแพงรัตน์

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางบุญส่ง ชนะกุล

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุพิชญา จันทุมา

ครูผู้ดูแลเด็ก

นางนิภาวรรณ ชนะกุล

ครูผู้ดูแลเด็ก

พนักงานจ้างภารกิจ/คนงานทั่วไป

นางสาววาริน อาริภู

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

นางสาววาสนา บุญสัตย์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนงลักษณ์ ล้อมวงษ์

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวเอื้องฟ้า คูณปลูก

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอภิญญารัตน์ หนองเทา

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก

วีดีทัศน์แนะนำ อบต.

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ