สภาองค์การบริหารส่วนตำบล

นายคำ แก้ววงษา

ประธานสภา

นางปราณี วังคะฮาด

รองประธานสภา

ว่าที่ร้อยโทธวัชชัย มาลัย

ปลัด/เลขานุการสภา

สมาชิกสภา

นายชำนาญ พลพันธ์

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายสังขาร พรมกิ่ง

ส.อบต. หมู่ที่ 1

นายปราศัย พลสิน

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายทองมาก พิมพ์สวัสดิ์

ส.อบต. หมู่ที่ 2

นายอรุณ ชนะกุล

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นางปราณี วังคะฮาด

ส.อบต. หมู่ที่ 3

นายคำ แก้ววงษา

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นายทองใบ ทวีพัฒน์

ส.อบต. หมู่ที่ 4

นางสาวกานดา แก้ววงษา

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายโทน เคนประคอง

ส.อบต. หมู่ที่ 5

นายวุฒิชัย ไชยราช

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายทวี โสภาพิศ

ส.อบต. หมู่ที่ 6

นายสนับ สาระทรัพย์

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายสมหมาย วงศ์บุตรดี

ส.อบต. หมู่ที่ 7

นายเสวียง สนเพลิง

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นายบุญยิ่ง สมบัติมั่น

ส.อบต. หมู่ที่ 8

นางสุธีวรางค์ เกษมพร

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นายสมบัติ วังคะฮาด

ส.อบต. หมู่ที่ 9

นางสาวอรุณรัตน์ วงศ์คำ

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายเพ็ง ศิลาเกษ

ส.อบต. หมู่ที่ 10

นายคำแปลง คุณโปก

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายประนอม มุงคุณพรม

ส.อบต. หมู่ที่ 11

นายจันทร์สี แก่นนิล

ส.อบต. หมู่ที่ 12

นายศรีธาตุ อูปทอง

ส.อบต. หมู่ที่ 12

ท่องเที่ยว

Error: No articles to display

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ