Hot News :
วันศุกร์, 01 มิถุนายน 2561 19:51

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พ.ค. 2561 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

       ตามประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของทางราชการ เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานอของรัฐ เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ ตาม มาตรา 9(8) แห่ง พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง ได้จัดทำ สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน พฤษภาคม 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประชาสัมพันธ์มาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ