Print this page
วันพุธ, 03 พฤษภาคม 2560 22:31

ราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านหวาง หมู่ที่ 12

     ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างห้องน้ำ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียนบ้านหวาง หมู่ที่ 12 ตำบลคูเมือง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 149,000 บาท