Hot News :
วันอังคาร, 21 พฤศจิกายน 2560 14:37

แนวทางการับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 และเบี้ยความพิการตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพอการของ อปท. พ.ศ. 2553

   แนวทางการับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตามระเบียบ มท.ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. พ.ศ. 2552 และเบี้ยความพิการตามระเบียบ มท. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพอการของ อปท. พ.ศ. 2553

โพล

ประชาชนในเขตพื้นที่ตำบลคูเมือง มีความพึงพอใจต่อการดำเนินงานตามโครงการก่อสร้าง ประเภทใดมากที่สุด ?
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
  • โหวต: (0%)
Total Votes:
First Vote:
Last Vote:

แผนที่เดินทาง

สารสนเทศ สถ.

หน่วยงาน สถ.

ลิงค์น่าสนใจ